Salgs- og leveringsbetingelser

B GREEN by Callapor A/S er en grossistvirksomhed, der udelukkende sælger til erhvervskunder.
B GREEN by Callapor A/S salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale.
Særlige betingelser og krav fra køber er kun forpligtende for sælger, såfremt vilkåret er skriftligt accepteret.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

Et tilbud afgivet af sælger skal betragtes som vejledende eller som en opfordring til køber om at afgive ordre. Såfremt sælger accepterer et tilbud eller en ordre fra køber, bekræftes dette i en særskilt skriftlig ordrebekræftelse, der tillige indeholder de nærmere vilkår for aftalen. Sælgers accept af ordren er betinget af, at der kan opnås kreditrisikodækning af køber. Ved ordrer afgivet på webshop modtager køber en ordrekopi umiddelbart efter afgivelse af ordre. Efterfølgende hverdag modtager køber ordrebekræftelse på mail. I messeperioder kan ordrebekræftelse være forsinket. Efterfølgende ændringer eller tilføjelser er kun gyldige, såfremt de bekræftes skriftligt af sælger.

2. Priser og betaling

Sælger fakturerer de solgte varer ved levering. Faktureringen sker i overensstemmelse med ordrebekræftelse, dog er sælger berettiget til at påregne tillæg for eventuelle mellemkommende omkostninger, kursstigninger, skatter eller afgifter, der måtte pålægges varen. B GREEN by Callapor A/S pålægger fakturaen miljøafgift, som oplyses på forespørgsel. Ved førstegangskøb skal ordren minimum være DKK 4.000,00 ekskl. moms. Betaling skal ske til forfaldsdag, som denne er anført i fakturaen. Betalingsbetingelser er ved førstegangskøb 8 dage netto og ved efterfølgende køb 30 dage netto. Såfremt der ikke opnås bevilling af kreditrisikodækning, skal betaling ske forud. Såfremt betaling ikke sker, er sælger berettiget til at kræve sit tilgodehavende forrentet med 2,0% pr. påbegyndt måned samt berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker, der fremsendes på grund af misligholdelse. Ved kreditkortbetaling trækkes pengene fra kundens konto ved afsendelse af ordren. Restordrer under DKK 1500,00 ekskl. moms slettes uden yderligere varsel. Alle priser er eks. moms og i DKK.

3. Levering

Varerne leveres Ab Hasselager eller andet produktionssted. Den videre fragt/transport af varerne sker derfor på købers regning og risiko. Forventet leveringstid: 1-2 dage. Fragt i henhold til volumen: Ved varekøb over DKK 8.000,00 ekskl. moms leveres fragtfrit i Jylland og til brofaste øer. Gældende fragtpriser oplyses ved henvendelse til B GREEN by Callapor A/S. Som udgangspunkt leveres alle varer på paller med fragtmand. Er der tale om mindre kasser med varer, der ikke er skrøbelige, fremsendes disse som pakke. Såfremt køber ønsker, at varerne må stilles uden kvittering, skal dette angives på ordren. Derved overgår risikoen for varerne til køber. Sælger er uden ansvar for eventuelle forsinkelser med levering, hvis årsagen hertil er forhold udenfor sælgers kontrol (force majeure).

Returnering af varer

Kan kun ske efter forudgående aftale med B GREEN by Callapor A/S. Ved aftalt returnering betaler køber fragtomkostninger. Køber returnerer alle varer i original emballage og pakket forsvarligt til fragt. Varerne returneres til B GREEN by Callapor A/S, Hovedvejen 167, 8361 Hasselager. Varerne må ikke stilles uden kvittering. Ved returnering af ikke fejlbehæftede varer fradrages 10% af varens pris.

4. Mangler og ansvar

Køber skal foretage en grundig undersøgelse af enhver leverance umiddelbart efter dennes modtagelse. Såfremt der er synlige skader på palle eller varer, skal køber tage forbehold på fragtbrevet. Såfremt der konstateres fejl eller mangler, skal der straks og inden 8 dage skriftligt gives meddelelse herom til sælger. Sælger er forpligtet til uden ugrundet ophold at tage begrundet stilling til reklamation, og indtil denne stillingtagen foreligger, er køber ikke berettiget til at disponere over varerne, herunder at returnere disse. Såfremt mangelindsigelsen helt eller delvist erkendes af sælger, er sælger berettiget til at vælge, om købet annulleres (hæves), om manglerne afhjælpes, eller om der ydes erstatningsleverance (omlevering). Sælger er ikke ansvarlig for den forsinkelse, der måtte følge af afhjælpning eller omlevering.

5. Begrænsninger i ansvar

Sælger kan hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler eller produktansvar afkræves erstatning for indirekte tab som driftstab, tabt avance eller forøgede omkostninger.

6. Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse eller ethvert krav, som måtte opstå, skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Århus eller Vestre Landsret som værneting.